Rusya Federasyonu
+ 7(495) 744-06-64
+ 7(495) 744-06-65

     Polska

SRI BSG МКПП
ММЦ Профсервис

Uluslararası Sanayiciler ve Girişimciler Kongresinin (UİGK) İdari desеeği ve “Universal Kredi” (Rusya) bankasının mali desteği altındaki SRI Business Services Group (SRI BSG) Kanada, Rusya Uluslararası Göçmenlik Merkezi (UGM), StaffServis Şirketler Grubu (Rusya) ve ProfServis (Rusya) Şirketi‘nin Ortak projesi. ......


Rusya'da hakkında iş, ekipman temini dahil olmak üzere faydalı bilgiler için Rus piyasasına girişte tam hizmet anahtar teslimi yabancı şirketler: havuz ekipmanları ; bira için ekipman ; Lojistik yönetiminin rolü ; Lojistik ve Pazarlama ; Lojistik ABC Analizi ; Vega Business Consulting ; Depo Taşıma Lojistik ; Danışmanlık Outsourcing ; Lojistik değerlendirme ; Güney Danışmanlık ;


Son zamanlarda iş forumları ve Rusya Hükümeti‘nin hükümet toplantılarında – ‘modernizasyon’ ve ‘yenilikler’ –en hararetli tartışmalar konusu. Bu konular gerçekten çok günceldir, çünkü kaynakların ihracatına odaklanmış değil, tam anlamıyla yüksek teknolojili sektörler ve yeniliklere dayanan ‘akıllı’ ekonomi kurma Rusya’yı geliştirmenin stratejik önceliğidir. Rusya Cumhurbaşkanı modernizayon gereksinimi bulunduğunu her zaman vurguluyor. Modernizasyon gereksinimi bulunduğunu tüm istatistikler ve bilirkişi değerlendirmeleri de doğruluyor. Rusya fabrikalarında halen kullanılmakta olan eski ekipman acilen değiştirilmeyi gerektiriyor, ve Rusya işadamları şu anda fabrikalarında işletilmeye devam eden eski makineleri etkin bir şekilde yeni yüksek teknolojili makineler ile değiştirmeye yönelik tedbirleri alıyorlar. Ekipmanın modernizasyonu çerçevesinde Rusya işadamları ekipmanın tedariğinden başlayarak tam olarak işletmeye alınmasına kadar “anahtar teslimi” şeklinde kendi fabrikalarını donatmak işine yabancı ekipman tedarikçilerinin katılmasını sağlamaya ilgi göstermektedirler. Rusya piyasasına ekipman tedarik etme isteğinde bulunan Şirketler için bu konu bir sürü problemleri öne çıkarıyor, çünkü Rusya‘da iş yapmak ve ekipmanın yukarında sözü geçen şartlar kapsamında teminini sağlamak için hazır ilişkilere sahip olmak, gerekli insanları tanımak, Rusça okuryazar olmak, yerel iş yapma ve görüşmeler süreci özelliklerine uyum sağlamak, iş ilişkileri kültürüne sahip olmak gerekir. Üstelik, Rusya piyasası seçimde çok sayıda alternatifleri sunuyor ve böylece, Rusya işadamları yabancı Şirketler‘den kendi şartlarını karşılayacak servisi bekliyorlar.
Rusya‘ya mal ve ekipman tedarik etme, Rusya‘da iş yapma şeklini, yabancıların Rusya‘da kalma rejimini belirli kurallara bağlayacak kanunların çok çeşitliliği iş organizasyonu sürecinde ciddi bir engel oluşturmaktadır.“Start Business in Russia”- Rusya piyasasına girmek sırasında Makine İmalatçıları Yabancı Şirketleri kapsamlı destekleme programıdır.


Program Rusya ekipman piyasasına girme sırasındaki tüm iş süreçleri için komple dış kaynak kullanımını (outsourcing) ifade eder: Program pazarlama araştırmaları yapma, iş ortaklarını (alıcıları) arayıp bulma, tedarik kontratlarının akdedilmesi halinde komple idare ve sürdürme işlemlerini yapma, ekipman teminini organize etme ve montaj denetimi, çalıştırma ve ayarlama işleri ile makinelerin tüm işletme süresince veya tedarik sözleşmesinin şartlarında öngörülen dönem için teknik servisi gibi işleri yaptırmak için tutulacak personel yönetiminin kadro bakımından idaresini içerir.
Önerilmekte olan bütün «Start Business in Russia» devresi için komple outsourcing programı Makine İmalatçıları ve çeşitli ekonomi sektörlerinde faaliyet sürdüren Yabancı Şirketlerin Rusya piyasasına girebilmesi için çok etkili araç olacak, çünkü programın ortakları Yabancı Şirketlerin kendisi gibi, ürettikleri ekipmanların da Rusya piyasasına girmesini sağlamak için idari kaynaklar dahil gereken tüm olanaklara, ayrıca Rusya Federasyonu sınırları içinde imalat Şirketlerini kurma ve çalıştırma olanaklarına sahiptirler.
Program kapsamındaki strateji ortaklık prensiplerine dayanan uzun süreli işbirliğini öngörüyor ve uzun süreli dönem için geliştirirlir, ortaya çıkan yeni hedeflere uygun olarak düzeltmeler yapılır. Programın başlıca yönetim operatörü SRI Business Services Group (SRI BSG) Kanada‘dır.


Pazarlama outsourcing ‘i

Pazarlama outsourcing ‘i Program çerçevesinde Rusya‘nın ekipman piyasasına girmenin amaca uygun olup olmadığını belirlemek için birincil pazarlama ararştırmalarını organize etme ve düzenleme ve Şirket‘in Rusya ekipman piyasasına girme döneminde piyasada sonraki ilerlemeye yönelik cari pazarlama problemlerini çözüme bağlama önerilir.
Birincil pazarlama araştırmaları:
Piyasa analizi:
• Piyasanın durumu, dinamiği ve gelişme eğilimleri, • Piyasanın hacmi ve potansiyeli, • Piyasa yapısı, • Yeni piyasa boşluklarını arama, yeni olanakları meydana çıkarma, • Üretim/ihracat/ithalat, tüketim miktarı ve dinamiği, • Şirket durumu/imajı/ürünü/piyasadaki ticaret markasının analizi.
Rekabet ortamının analizi:
• Rekabet çevresinin durumu ve eğilimleri, • Başlıca oyuncuların payı, • Olanaklar ve tehlikeler, • Fiyat analizi, • Rakipler başarısının anahtar faktörlerini meydana çıkarma, başlıca oyuncuların çeşit ve sürüm politikası, • Rakiplerin reklam ve PR etkinliğinin analizi, • Başlıca rekabet farklarını oluşturma ve rakiplerden farklılaşma,
Tüketicilerin analizi:
• Piyasa bölünmesi. Hedef grupların seçimi, • “Hedef” tüketicinin portresi, • Tüketicilerin beklentileri ve tercihlerinin analizi, • Müşteriler memnuluğunu değerlendirme, • Tüketici davranışı analizi, • Şirketin ticaret markası/mamulune karşı tutumun analizi, • Medya tercihler.

Şirketin Rusya piyasasına girme döneminde cari pazarlama görevleri:
• PR danışmanlık, • Günün PR-desteklemesini yapma, • Tüm çeşit basın tedbirlerini düzenleme, • Ortaklık programlarını destekleme • Çevrimiçi ve çevrimdışı reklam kampanyalarını hazırlama ve düzenleme, • Sergiler, konferansları haızrlama ve düzenleme v.s., • Şirketin Rusya sitesini hazırlama ve bakımı, • Basım ve sunum malzemeleri ile hatıralık eşyaların hazırlanması ve üretimi. • Diğer hizmetler (İşverenin ihtiyaçları ile belirlenmiş olan)

İş idaresi outsourcing‘i

Programın sunduğu iş idaresi ousourcing’i Rus Ortaklar ile iş görüşmeleri ve müzakereleri organize etme konusunda uzun vadeli işbirliğini öngörüyor..
Şirket temsilcilerinin Rusya Federasyonu’na seyahatlarını organize etme.
• Makine İmalatçıları ve Tedarikçileri Yabancı Şirketlerin Temsilcilerine, ayrıca giriş vizasının alınması talep edilenlere RF sınırları içine giriş yapmak için işlemlerini yaptırma ve Rusya sınırları içinde kalma sırasında Vize ve Göç desteğinin sağlanması, • Her türlü taşıt araçlarına biletlerin rezervasyonu, • Otel rezervasyonu, • Görüşme ve uğurlama merasimlerini düzenleme, • Taşıt kiralama, • Müzakereler ve görüşmeleri düzenleme sırasında tercümanlık hizmetleri, • Diğer ek hizmetler (İşverenin isteği üzerine).
Hukuki outsourcing

Programın sunduğu hukuki outsourcing Yabancı Tedarikçinin ülkesinde ekipman teminini organize etme sırasında işlemler, hak sahipliğini belirleyen belgeler ve işlemlerin yapılması için gereken diğer belgelerin ekipman Tedarikçisi ülkesinin mevzuatı ve Rusya Federasyonu mevzuatına, ayrıca Medeni Kanun, Tekele karşı yasalar, Döviz mevzuatı, Vergi ve resimler Kanunu hükümlerine uygun olup olmadığının komple hukuki analizini içeren hukuki desteklemeyi öngörüyor.
Rusya piyasasına ekipman tedariki sırasında işlemlerin hukuki desteklenmesi
• Yazılı ve sözlü danışmalar, yürürlükteki kontratların bilirkişi incelemesi, ekipman Tedarikçisi ülkesinin ve Rusya Federasyonu‘nun mevzuatına aykırı olmayan kontrat tasarımı ve yerel normatif belgelerin tanzimi, • Yürürlükteki tedarik zincirinin analizi, tedarik zinciri katılımcılarının sözleşme ve vergi ilişkilerini optimizasyonu konusunda tavsiyelerin hazırlanması, • Yabancı Tedairkçi adına üçüncu kişiler, ayrıca düzenleyici organlar ile görüşmelere katılma, • Diğer ek hizmetler (İşverenin isteği üzerine).

Lojistik outsourcing

Teklif edilen program kapsamındaki Lojistik outsourcing ve Dış Ekonomik Faaliyet outsourcing’i akdedilen Tedarik Sözleşmeleri çerçevesinde taşıma, gümrük işlemleri ve ekipmanı son alıcıya nakli dahil uluslararası 3Pl ve 4PL lojistik standartları düzeyinde ekipman tedarikini organize etme ve komple servisini sağlar ve aşağıdakileri içerir:
• Yükün nakliyesi gerçekleştirilecek taşıt araçları çeşitlerinin seçimi, • Gümrük işlemlerinin yapılması, • Sigorta, • Diğer ek hizmetler (İşverenin isteği üzerine).

Montaj denetimi, çalıştırma ve ayarlama işlerinin yapılması ve ekipmanın bakım servisi sırasında kadro outsourcing ‘i

Кадровый аутсорсингMontaj denetimi, çalıştırma ve ayarlama işlerinin yapılması ve teslim edilen ekipmanın işletilmesi döneminde bakım servisi sırasında kadro outsourcing‘i Yabancı İmalatçı veya Ekipman Tedarikçisinin kadro idaresi ve işleri yaptırmak için tutulacak personel yönetimi konusundaki görevlerinin devredilmesini öngörüyor ve aşağıdakileri içerir:
• İmalatçı veya Ekipman Tedarikçisinin mahsus eğitilmiş personelinin Servis Şirketine nakledilmesi, kendi sırasıyla Servis Şirketi‘nin nakledilen personeli Rusya Federasyonu İş Kanunu gereğince kendi kadrosuna alması, Rusya Federasyonu Göç mevzuatı gereğince Göç kaydını yaptırması, Rusya Federasyonu‘na giriş yapmak için giriş vizesi gerektiği halinde vize işlemlerini yaptırması, ikamet etmek için yerleştirmesi, tıp sigortasını yaptırması ve Ekipman Tedariki Sözleşmesinin şartları ile belirlenen bütün iş süresinde personel yönetimi ile ilğili diğer hizmetler (Ekipman Tedarikçisinin isteği üzerine).
• İşverenin bünyesinde İlgili kalifye sahibi personelin bulunmadığı halinde, yabancı vatandaşlar ve Rusya Federasyonu vatandaşları arasından uzmanların seçimi, eğitim amacıyla Ekipman Tedarikçisinin Fabrikasına gönderme ve eğitim sonrasında Rusya Federasyonu İş Kanunu gereğince Servis Şirketinin kadrosuna alma, Rusya Federasyonu Göç mevzuatı gereğince Göç kaydını yaptırma, Rusya Federasyonu ‘na giriş yapmak için giriş vizesi gerektiği halinde vize işlemlerini yaptırma, ikamet etmek için yerleştirme, tıp sigortasını yaptırma ve Ekipman Tedariki Sözleşmesinin şartları ile belirlenen bütün iş süresinde personel yönetimi ile ilğili diğer hizmetler (Ekipman Tedarikçisinin isteği üzerine) dahil olmak üzere kadro idaresini gerçekleştirme.

START BUSINESS IN RUSSIA
Rusya ekipman piyasasına girme isteğinde bulunan herhangi Yabancı İmalatçı Şirketi teklif edilmekte olan hizmetlerden yararlanabilir ve Program katılımcısı olabilir. Tüm programdan yararlanma gibi, teklif edilmekte olan programın kimi bölümlerinden yararlanılabilir. Teklif edilmekte olan program imkanları veya programın kimi bölümlerinden yararlanmak ve fiyat teklifimizi alabilmek için sitemizde inkine tıklayarak Formu...


doldurmanızı veya mmc@mmc-rspp.ru elektronik posta adresimize kendi talebinizi göndermenizi rica ederiz.

Proje Yöneticisi:
S.A.: .Tkachuk Sergei
e-mailmmc@mmc-rspp.ru
Tel+7 495 744-06-64, +7 495 744-06-65
Skype no
ISQ no
Konuşma Dili: Rusça, İngilizce

Branş Yöneticisi:
S.A.:Sinysin Nikolay
e-mailmmc@mmc-rspp.ru
Tel.+7 495 744-06-64, +7 495 744-06-65
Skype no
ISQ no
Konuşma Dili: Rusça, İngilizce

MÜŞTERİLERİMİZ
Rambler's Top100
    Copyright MMC-RSPP(c) 2003-     Межгосударственный Мирационный Центр
купить справку в бассейн Щукинская | справка от педиатра Парк Культуры (Кольцевая)